Ny kund? Vi bjuder på första månadshyran

Ny kund? Vi bjuder på första månadshyran

Personuppgifter

Datasekretess är mycket viktigt för Optilease och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.
Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.
Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Optilease är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
Juridiskt bolagsnamn: Optilease AB
Organisationsnummer: 559257-7679

Vintergatan 2B
135 40
Tyresö

Företagsregister: Bolagsverket

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar av personuppgifter till länder utanför EES som saknar adekvat skyddsnivå avseende dataskydd använder Optilease sig av standardavtalsklausuler beslutade av Europeiska kommissionen samt EU-US Privacy Shield Framework.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas inom Optilease. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Optilease. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Varje gång Optilease behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång:

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss på Optilease, som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet:

Varje gång som Optilease behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering:

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Optilease med undantag av följande situationer:

 • Du har ett pågående ärende med Optilease
 • Du har en pågående beställning som ännu inte har godkänts
 • Du har en obetald skuld hos Optilease
 • Du misstänks för att ha eller har missbrukat Optilease tjänster under de senaste fyra åren
 • Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
 • Din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
 • Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning i bokföringssyfte
Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Optilease legitima intresse. Optilease fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till begränsning:

Du har rätt att kräva att Optilease begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Optilease legitima intresse, ska Optilease begränsa alla hanteringar av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
 • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Optilease begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter

Om Optilease inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvaa dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på info@optilease.se

Personuppgiftsombud:

Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på info@optilease.se

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet:

Om du anser att Optilease behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta kundservice. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:

Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Det innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande typer av personuppgifter

 • Kundnummer
 • Ordernummer
 • Namn
 • Adress
 • Överföringskonto
 • Överföringsdatum
Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kommer att delas inom Optilease. Vi delar dina personuppgifter med IT-företag som tillhandahåller lösningar inom bokföringssystem.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Optilease ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i enlighet med bokföringsreglerna i ditt land.

Scroll to Top